Termeni si conditii

1. Preambul

1.1. Acești Termeni si Condiții (denumiţi în continuare “Termenii şi Condiţiile”) stabilesc principiile şi regulile aplicabile de către societatea TERMOTOTAL PROD S.R.L. pe site-ul www.termototal.ro, site dedicat prezentării şi promovării produselor proprii din sticlă şi comanda acestora telefonică, prin email sau prin intermediul aplicaţiei priceGlass.
1.2. “Termeni si Condiții” constituie acordul legal dintre dvs. şi societatea TERMOTOTAL PROD S.R.L. Pentru utilizarea site-ului www.termototal.ro, vă recomandăm să citiţi în prealabil aceşti Termeni şi Condiţii. Accesarea si vizitarea website-ului, dar şi înregistrarea unui cont de utilizator în cadrul aplicaţiei priceGlass înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.
1.3. Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând de către Termototal. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în scopul informării utilizatorilor. Prin urmare, utilizatorii trebuie să se raporteze în mod regulat la această politică pentru a verifica conţinutul în vigoare.
1.4. Acest site, www.termototal.ro, este unul de prezentare şi promovare a produselor ce sunt în general comercializate de către TERMOTOTAL PROD S.R.L., neavând caracteristicile unui magazin online şi, prin urmare, nu se aplică legislaţia specifică raporturilor contractuale încheiate la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale, în integralitatea ei !

2. Definirea termenilor

Comandă -  o formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, telefonic/fax sau prin e-mail, intenția sa de a achiziționa Bunurile comercializate de Vânzător.
Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.
Contul Utilizatorului - o înregistrare informatică personalizată, creată de aplicaţia priceGlass pentru utilizator, cu scopul de a utiliza serviciile prestate în cadrul paginii www.termototal.ro și de colectare în acest scop a informațiilor necesare. Accesul utilizatorului la cont este asigurat de o denumire unică (login/conectare) și de o parolă. Acest cont al utilizatorului este corelat cu utilizarea aplicaţiei priceGlass.
Document – prezenta Politică privind termenii şi condiţiile
Furnizor - societatea TERMOTOTAL PROD S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Gherla, Str. Clujului, nr. 17, 405300 Cluj, având număr de ordine în Registrul Comerţului J12/2422/2009 şi cod unic de înregistrare fiscală RO RO16059381, e-mail: office@termototal.ro (furnizor ce va fi denumit Termototal sau Vânzător în prezentul document).
Pagina TERMOTOTAL.RO – reprezintă site-ul www.termototal.ro precum şi inclusiv orice secţiune sau subpagină a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet ori alte        componente ale acestora ce aparţin unor terţi şi care sunt accesate de către utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.termototal.ro nu fac obiectul şi nici nu intră în sfera acestei definiţii.
PriceGlass - aplicaţie disponibilă colaboratorilor Termototal, accesul la aceasta fiind asigurată de o denumire unică (login/conectare) și de o parolă.
Produs – bun mobil care poate fi comercializat conform legii şi care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni şi Condiții.
Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica ce face parte din prezentul Document.
Serviciu – de consultanţă cu privire la produsele comercializate de Termototal sau de transport al produselor ce au fost achiziţionate de către Cumpărător.
Utilizator/Cumpărător - orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină, care accesează website-ul fiind interesată de datele, informaţiile, anunţurile şi/sau serviciile Termototal, precum şi orice persoană fizică (inclusiv persoana fizică autorizată) şi/sau persoana juridică care apelează la serviciile furnizate prin intermediul website-ului sau a aplicaţiei priceGlass.
Vânzător - a se vedea definiţia pentru Furnizor

    3. Confidenţialitate
 
        3.1. Termototal va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizati. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

    4. Politica de vânzare
 
        4.1. Produsele comercializate de Termototal pot fi cumpărate prin comandă scrisă, efectuată fie prin fax, fie prin email sau prin intermediul aplicaţiei priceGlass, aplicaţie accesibilă doar colaboratorilor Termototal.
        4.2. Preţul produselor şi a serviciilor sunt menţionate în contractul cadru de vânzare şi în anexele la acesta, contract ce va fi încheiat şi semnat de părţile contractante, fie la sediul Termototal, fie prin transmiterea lui semnat, prin corespondenţă electronică. Comanda produselor devine fermă în momentul achitării integrale a preţului și a celorlalte costuri datorate, conform contract încheiat. În cazul în care plata se face prin intermediul băncii, comanda devine fermă la momentul transmiterii dovezii de plată către Vânzător.
        4.3. Pe parcursul derulării contractului de vânzare, părțile recunosc dreptul Vânzătorului de a modifica unilateral prețul practicat pentru produsele comercializate și alte servicii prestate, acesta putând astfel să fie majorat / diminuat față de prețurile stabilite prin anexele menționate în cuprinsul prezentei. În asemenea situații, Vânzătorul se obligă să le aducă la cunoștința Cumpărătorului noile prețuri aplicabile, cu 10 (zece) zile înainte de aplicarea acestora produselor vândute / serviciilor sau cel târziu la plasarea sau acceptarea comenzii. Prin transmiterea unei noi comenzi, de către Cumpărător, după comunicarea noilor preţuri sau în lipsa unor obiecțiuni privind prețurile indicate de către Vânzător la acceptarea comenzii, noile preţuri se consideră acceptate de către Cumpărător.
        4.4. În cazul în care apar întârzieri ale plăţilor sau în cazul în care se remarcă o deteriorare a situaţiei financiare şi a capacităţii de plată a Cumpărătorului, Vânzătorul are dreptul să suspende executarea obligațiilor sale, până la oferirea de către Cumpărător a unor garanţii adecvate și achitarea sumelor restante. De asemenea, Vânzătorul are dreptul să suspende executarea obligațiilor sale dacă există împrejurări obiective care impun suspendarea activității, cum ar fi suspendarea / întreruperea activității sale, fenomene meteo nefavorabile, condiții tehnice improprii, retragere de avize / autorizări, riscuri sau orice probleme privind siguranța și sănătatea persoanelor etc.
        4.5. Termenul de livrare va fi stabilit de comun acord între părţi pentru fiecare comandă în parte, în funcţie de capacităţile de producţie ale Vânzătorului şi termenul cerut de Cumpărător, termenul de livrare putând fi prelungit de către Vânzător, prin notificarea scrisă a Cumpărătorului în situaţia suprasolicitării capacităţii de producţie a Vânzătorului sau în caz de defectare / limitare a capacităţii de producţie.
        4.6. Vânzătorul va transporta marfa la sediul Cumpărătorului sau, în condiții speciale şi clar prevăzute în contractul cadru de vânzare, la punctul de lucru / locația indicat/ă de acesta şi acceptat/ă de Vânzător, recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor livrate urmând să se efectueze în prezenţa unui reprezentant al Cumpărătorului, ocazie cu care se va semna şi procesul-verbal de predare primire.
        4.7. În situaţia în care transportul mărfurilor vândute se realizează de către Cumpărător direct sau prin intermediari, Vânzătorul nu răspunde de deteriorările apărute în timpul transportului, riscurile și responsabilitățile aferente produselor transferându-se Cumpărătorului de la ridicarea acestora de la sediul Vânzătorului.
        4.8. Părţile stabilesc ca, pentru eventuale reclamaţii, cu privire la calitatea şi cantitatea produselor livrate, Cumpărătorul să aibă dreptul de a efectua orice reclamaţie, în scris, prin fax, în condiţiile stabilite prin contractul cadru de vânzare încheiat.
        4.9. În cazul nerespectării de către părţi a obligaţiilor asumate, partea prejudiciată are dreptul să rezilieze contractul încheiat, rezilierea operând de îndată, la împlinirea termenului de conformare acordat, fără a mai fi necesară intervenţia vreunui tribunal arbitral sau vreunei instanţe judecătoreşti, fiind suficientă doar o notificare transmisă în acest sens și prin care se indică neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiilor contractuale. De asemenea, oricare din părţile contractante poate denunţa unilateral contractul cu un preaviz comunicat cu cel puțin 30 de zile anterior datei de încetare. Încetarea contractului, în orice modalitate, nu exonerează părţile de la plata obligaţiilor deja scadente, precum nici de la daunele interese datorate celeilalte părţi. Penalităţile şi dobânzile aplicate sumelor scadente vor curge şi după încetarea contractului, în condiţiile convenite prin contract, până la plata efectivă a acestora.
        4.10. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la validitatea contractului încheiat sau rezultat din sau în legătură cu interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, litigiul va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material din Municipiul Cluj-Napoca, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj. Arbitrajul va fi realizat de către un singur arbitru, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii, iar hotărârea pronunţată este definitivă pentru părţi. Oricărei părţi îi este recunoscută posibilitatea alegerii uneia dintre cele două modalităţi de soluţionare a litigiilor.
        4.11. În ceea ce priveşte platforma SOL (de soluţionare online a litigiilor), disponibilă aici  sau formularea unei plângeri adresate ANPC , vă informăm că aceste două modalităţi de soluţionare amiabilă a diferendelor apărute sunt adresate doar consumatorilor, nu şi profesioniştilor, acest site nefiind unul în cadrul căruia sunt posibile tranzacţiile online.

Inapoi